De Washington Mall als apocalyptisch toneel

4 februari 2021 | Apocalypse in discussie, Blog, Nieuws | 0 Reacties

Kees Zoeteman

Het was rond 1970 dat ik de National Mall van Washington D.C. leerde kennen. Ik had als jonge onderzoeker een studiebeurs van het German Marshall Fund gekregen om 5 weken lang laboratoria door heel de VS te bezoeken die zich met de gevolgen van watervervuiling bezighielden. Ik landde in Washington en moest daar enkele dagen wachten op het programma in de vorm van een dikke bos vliegtickets die me gelijk over mijn vliegangst heen zou helpen. De dagen in afwachting van het reisschema bezocht ik veelvuldig het Capitol Building, het Washington Monument en het Lincoln Memorial inclusief de rechthoekige Lincoln Memorial Reflecting Pool. Het was een ideaal park om te wandelen en een beetje aan Amerika te wennen. 

Capitol Hill met uitzicht op Washington Monument en Lincoln Memorial.

Die vredige plek was op 6 januari 2021 de plaats van grote onlusten waarbij duizenden volgelingen van de in de verkiezingen verslagen Donald Trump het Capitol Building bestormden en in bezit namen. Al die bestormers werden samengebald in één figuur die alle nieuwssites wist te halen door zijn symbolische uitdossing: the horned man.

The horned man met attributen in de wandelgangen van het Capitol Building. 

Te lezen valt dat deze man met zijn uitdossing bij veel van Trump’s bijeenkomsten opvallend vooraan stond en zo een symbolisch statement herhaalde dat vraagt om ontrafeling. Wie is deze man? Wat heeft hij te zeggen? Waar staat hij symbool voor?

Een apocalyptische setting?

Meestal is zo’n gebeurtenis een paar dagen nieuws en zakt dan weer weg in het collectieve onbewuste. Maar hoe meer ik deze beelden overdacht, hoe meer ik werd geïntrigeerd door zijn symbolische betekenis. Er leken hier een paar dingen bij elkaar te komen die rechtstreeks verwezen naar de Apocalypse. De man met de twee hoorns, was dat een referentie naar het beest met de twee hoorns dat opstijgt uit de afgrond? En het Capitol Building, heeft dat eenzelfde betekenis als de berg Sion met het paleis van koning David in Jeruzalem?  En het Washington Monument, staat dat niet symbool voor het menselijk ik, dat zich steeds moet spiegelen aan de hoge morele waarden die Abraham Lincoln uitdroeg, zittend op zijn troon in de naar hem vernoemde tempel? Was hier opeens een stukje Apocalypse afgebeeld in de werkelijkheid? Kon dat meer dan toeval zijn?

Ik besloot op onderzoek te gaan en te bezien of ik dit vermoeden zou kunnen onderbouwen.

De symbolische betekenis van de locatie

In alle commentaren op de gebeurtenissen van 6 januari 2021 komt de typering voor dat de relschoppers zich toegang hadden verschaft tot voor de Amerikanen ‘heilige grond’. Daarmee wordt dan niet zozeer het gras tussen Washington Monument en het Capitol Building bedoeld, maar de trappen om het Capitool en de gangen in het regeringsgebouw.

Het eerste dat opvalt bij het hele ontwerp van The National Mall is dat de drie belangrijkste gebouwen (Capitol Building, Washington Monument, Lincoln Memorial) op één lijn liggen. Vanuit Capitol Hill lopen rechte lijnen over de stad waarlangs de grote avenues liggen, zoals Pennsylvania Avenue die voert naar The White House. The White House kijkt ook uit op het Washington Monument maar de zichtlijn staat haaks op de richting waarop de drie hoofdbouwwerken zijn gesitueerd. Tegenover The White House ligt aan de overzijde van de Tidal Basin het Thomas Jefferson Memorial. De vijf bepalende gebouwen zijn dus in de vorm van een kruis gesitueerd, waarbij Capitol Hill en Lincoln Memorial op de verticale as van een in gedachten rechtopstaand kruis liggen en The White House en Jefferson Memorial op de horizontale as, met als kruispunt het George Washington Monument.  Hoe is dit zo ontstaan? Wie was de architect van dit landschap langs de oever van de Potomac River? Had hij er een bedoeling mee?

Plattegrond van The National Mall te Washington D.C.

De oorspronkelijke architect

Het ontwerp voor Washington is gemaakt door Pierre Charles L’Enfant (1754-1825), een in Parijs geboren ingenieur en architect. President George Washington huurde in 1791 L’Enfant in om voor de nieuw te bouwen federale hoofdstad van de VS aan de monding van de Potomac River een ontwerp te maken. Minister Thomas Jefferson gaf stadsplannen van verschillende Europese steden aan L’Enfant om hieruit een keus te maken. L’Enfant nam geen daarvan over, maar haalde onderdelen uit deze steden zoals de barokke planning van Versailles, die André Le Nôtre had gemaakt, en onderdelen uit Londen van bijvoorbeeld Sir Christopher Wren, de architect van de beroemde St Paul Kathedraal. Architecten in London werden in die dagen ook sterk beïnvloed door de architectuur in Parijs en Rome. L’Enfant maakte een nieuwe plaatsing van de elementen waarbij hij rekening hield met de hoogteverschillen in het landschap.  Hoewel George Washington de eigenzinnige L’Enfant al in 1792 uit zijn functie moest ontheffen door problemen die hij veroorzaakte met de notabelen in de stad, werd zijn ontwerp daarna grotendeels gevolgd.     

William Thornton ontwerpt vervolgens het Capitol Building waarvoor George Washington de eerste steen legt op 18 september 1793. In 1800 begint het Congres hier te vergaderen waarna het gebouw nog in stappen verder werd uitgebreid. Tijdens het presidentschap van Abraham Lincoln wordt het werk aan de huidige koepel, als symbool van nationale eenheid, voortgezet en in december 1863 afgerond. De koepel doet sterk denken aan die van de St Paul Kathedraal in London en die van de St Pieter Basiliek in Rome.

Het Washington Monument staat in het centrum van het oorspronkelijke grondgebied van het voor de hoofdstad vrijgemaakte District Columbia, en werd al door L’Enfant op deze plaats voorzien als eerbetoon aan de eerste President van de VS. Het monument kwam echter pas gereed in 1884 door allerlei problemen, waaronder bouwkundige in dit moerasachtige gebied. Bij de start was de aan de Egyptische tempel in Karnak refererende obelisk van 169 meter het hoogste bouwsel ter wereld, tot het enkele jaren later door de Eiffeltoren in Parijs werd ingehaald.   

Het tegenover het Capitol Building gelegen Abraham Lincoln Memorial is van veel recenter datum. Het werd gebouwd om de 16de president van de VS te eren wegens zijn deugden van ‘tolerantie, eerlijkheid, en standvastigheid in menselijkheid’. De eerste steen werd gelegd in 1915 en de tempel kwam gereed in mei 1922. Het ontwerp is van Henry Bacon en geïnspireerd op het Parthenon in Athene.   

Lincoln Memorial

Het Lincoln Memorial is als een tempel vormgegeven en de president is op een troon met een bijna goddelijke status afgebeeld. Het roept een herinnering op aan de hemelse tempel waarnaar wordt verwezen in de brief aan de gemeente Philadelphia in de Apocalypse.  Door de Lincoln Memorial Reflecting Pool ligt er een barrière tussen de rest van de gebouwen en deze hemelse tempel. Dat het hier om een hemelse werkelijkheid gaat, die in de toekomst aardse werkelijkheid kan worden, wordt de bezoeker die op de trappen van het Lincoln Memorial staat zich bewust door het beeld van de obelisk van het Washington Moment die zich tegelijk spiegelt in het wateroppervlak.

Lincoln Memorial Reflecting Pool

The White House is het oudste gebouw van de vijf. De eerste steen werd gelegd in oktober 1792 en de tweede president van de VS, John Adams, betrok als eerste het pand in november 1800.

De eerste steen van het Thomas Jefferson Memorial, ter ere van de derde president van de VS, werd door president Theodore Roosevelt gelegd in november 1939.  April 1943 werd de opening ceremonie gehouden.

Jefferson Memorial, Washington Monument en iets links daarvan in de verte The White House

Uit het voorgaande kan geconstateerd worden dat de voor het kruis maatgevende gebouwen niet als een geheel zijn gerealiseerd. Wel heeft de eerste stadsarchitect L’Enfant een grote invloed gehad op de situering van het Capitol Building, Washington Monument en The White House ten opzichte van elkaar. De Memorials voor Lincoln (gereed 1922) en Jefferson (gereed 1943) zijn van veel recenter datum. Maar het resultaat is dat zij in de vorm van een kruis ten opzichte van elkaar liggen, toeval of niet. Een kruis waarin de drie eerste presidenten een plaats hebben en waarvan George Washington het centrum vormt.

De rol van de vrijmetselarij

Wie was George Washington, de man die aan het begin heeft gestaan van de VS en de stad Washington? Hij werd in 1732 geboren uit een naar de VS geëmigreerde Engelse familie. Hij speelde een grote rol in de oorlog om zich van de Britse overheersing te bevrijden en, nadat de Britten de onafhankelijkheid in 1783 erkenden, verliet hij het leger. Hij genoot veel gezag en steunde een sterke rol van de federale overheid die in een nieuwe grondwet voor de VS werd vastgelegd. Daarop werd hem in 1789 gevraagd om de eerste president van de VS te worden. Op 30 april dat jaar werden hij en de vice-president John Adams ingehuldigd in New York. In 1791 gaf hij leiding aan de locatiekeuze en planning van de nieuwe hoofdstad. In 1792 werd hij voor een tweede termijn unaniem tot president herkozen. Na afloop daarvan verliet hij de landelijk politiek en stierf in 1799 aan een keelontsteking.

We zien hieruit dat hij een sleutelrol heeft gespeeld in de inrichting van Washington D.C. Daarbij komt dat hij gebruik maakte van zijn kennis van de vrijmetselarij.   

A gift poster, lithograph reproduction from 1867; bron: https://www.amazon.com/mason-president-george-washington-freemason/dp/b006nd0c7y

George Washington werd in 1752 op twintigjarige leeftijd in Fredericksburg, Virginia, ingewijd in een vrijmetselaarsloge. De eerste Amerikaanse loge was in 1733 in Boston opgericht en vond haar wortels in Engeland en Schotland. In Europa bestonden in de zeventiende en achttiende eeuw verschillende Rozekruiser stromingen met inzichten die nauw verwant waren aan die van de Vrijmetselaars (Jean-Pierre Bayard, 1986, Les Rose-Croix, Paris: M. A. Éditions; E.J. Marconis de Negre (1849), Brief History of Masonry, http://www.esonet.org/wp-content/uploads/2013/06/Ebook-Massoneria-ENG-E.J.-Marconis-The-Sanctuary-of-Memphis.pdf).

Tegen deze achtergrond hoeft het niet te verbazen dat de Washington Mall als een representant kan worden gezien van het rozekruis, met op de plaats van de roos de obelisk die aan George Washington is gewijd.

Verwantschap van Washington Mall met rozekruis

Broeders vrijmetselaars beloofden om elkaar te steunen en indien nodig bescherming te bieden. De broederschap belichaamde de Europese verlichtingsidealen van vrijheid, autonomie, en God zoals die door deïstische filosofen werd voorgesteld.

De eerstesteenlegging van het Capitol Building vond plaats door George Washington in de vorm van een vrijmetselaarsceremonie. Gehuld in vrijmetselaarsvoorschoot marcheerde hij naar de bouwplaats waar de leden van een aantal loges hem op wachtten.

De vrijmetselaars waren in Engeland en Frankrijk al langer actief bij het bouwen en hadden zich in de achttiende eeuw steeds meer georganiseerd in loges en grootloges. In 1776 vertrok uit Frankrijk Marquis de La Fayette naar het net onafhankelijk geworden Amerika om daar zijn idealen van de vrijmetselaars van gelijkheid, vrijheid en broederschap uit te dragen en te ijveren voor burgerrechten en afschaffing van de slavernij. Er ontstond breed enthousiasme voor ‘vrijmetselaars-democratie’. Na George Washington waren ook enkele latere presidenten zoals James Monroe, Theodore Roosevelt en Harry S. Truman openlijk aanhangers van vrijmetselaar principes, zoals wereldverbroedering van alle volken. Er waren echter ook flinke weerstanden bij rooms-katholieken en lutheranen. 

Wanneer we zoeken naar spirituele ideeën die een rol hebben gespeeld bij het vormgeven van de ‘heilige gronden’ van de Washington Mall, dan moet ongetwijfeld aan de vrijmetselarij worden gedacht, die zich bij uitstek leende om geestelijke idealen in landschapsarchitectuur en bouwwerken vorm te geven.  

De piramide en obelisk

Twee sprekende voorbeelden, die tot op de dag van vandaag aan de idealen van de vrijmetselaars herinneren, zijn de Egyptische piramide en de obelisk. De piramide is terug te vinden op het dollarbiljet en op de top van de obelisk die het Washington Monument siert. Aan de basis van de piramide op het dollarbiljet staat het jaartal 1776, het jaar van de onafhankelijkheid van de VS. De top van de piramide toont het alziend oog van God dat toeziet op de ontwikkelingen in het land en of die vorderingen maken om het hogere doel te bereiken.

Piramide en alziend oog op één-dollarbiljet

De Latijnse tekst Annuit Coeptis op het dollarbiljet betekent zoiets als ‘God heeft onze onderneming begunstigd’.

Dit alziend goddelijk oog met daaronder 7 sterren is ook terug te vinden op het vrijmetselaar schort dat George Washington kreeg van eerdergenoemde Marquis de La Fayette en dat nu wordt tentoongesteld in de Grootloge van Pennsylvania. Met de zeven sterren naderen we de zeven sterren uit de Apocalypse die de Mensenzoon in zijn hand heeft. Op het schort zijn de zeven sterren zo gerangschikt dat zij een kubus symboliseren, de kubus die verwijst naar het zevende zegel: het nieuwe Jeruzalem.  

George Washington’s schort, aan hem gegeven door Marquis de Lafayette, en tentoongesteld in de Grootloge van Pennsylvania van de Vrijmetselaars.

De gigantische obelisk van het Washington Monument brengt ons terug naar de Karnak tempel in het Egyptische Luxor. Wat vertegenwoordigt de obelisk? De piramide zowel als de obelisk vertegenwoordigen de bewustmaking van de kracht die de mens opricht (Rudolf Steiner, GA 152, p.110). Dit was een belangrijk ontwikkelingsdoel voor de Egyptenaren. Hun cultuur was een herhaling van het veel oudere Lemurische tijdperk waarin de mens zich onbewust ging oprichten tot een rechtop gaande gestalte. Dit zich geestelijk oprichten moet nu veel bewuster worden beleefd en leiden tot het vermogen om te kiezen tussen de geest of de materie. Deze verwijzing naar de wereld van de geest kwam bij de piramide en de obelisk tot uitdrukking in het aanbrengen op de top van een kalklaag of een laag van goud (elektrum) die het zonlicht weerkaatsten. Deze symboliek is in de VS terug te vinden in de piramide op het dollarbiljet en de plaats van het Washington Monument.  

Bestorming van de heilige grond

Bovengenoemde kenmerken van de Washington Mall tonen aan waarom dit gebied heilige grond wordt genoemd. De hoogste idealen van de oprichters van de VS zijn erin uitgebeeld. De aanval op de Amerikaanse democratie door Donald Trump en zijn volgers, die het Capitol Building bestormden en bezetten, benadrukt eigenlijk des te meer het belang van de grote idealen die aan Amerika ten grondslag liggen. Hoezeer Donald Trump een tegenstander was van deze idealen blijkt uit tal van zijn uitspraken. Zijn verkiezingsleus ‘America first’ staat lijnrecht tegenover het ideaal van wereldbroederschap. Zijn houding tegenover vrouwen ‘grab them by the pussy’ spreekt eveneens boekdelen en toont hoe hij de gelijke rechten van de mensen met voeten treedt. En zijn laatste beschuldiging dat de verkiezingen zijn gestolen waardoor Joe Biden en niet hijzelf werd gekozen, moet verhullen hoe omstreden zijn eigen verkiezing vier jaar daarvoor waren geweest. Egocentrisme (I first) en onwaarheid (alternative facts) en massahysterie (stop the steal) zijn de verschijnselen die door hem groot zijn gemaakt. Is de bestorming van het Capitol Building en het verschijnen van de ‘two horned man’ als Trump’s alter ego dan zo verrassend? Spreekt door beide mannen eenzelfde geest die de mens wil verlagen tot het dierlijke?

Wie is Jake Angeli?

De gehoornde man is Jake Angeli en woont in Phoenix, Arizona. Angeli (geboren in 1988 als Jacob Anthony Angeli Chansley, ook bekend als ‘QAnon Shaman’ en ‘Yellowstone Wolf’) is een aanhanger van complottheorieën, acteur, activist en auteur van twee boeken: Will & Power: Inside the Living Library (Volume 1), uit 2017 en uitgekomen onder de naam Loan Wolf; en One Mind at a Time: A Deep State of Illusion, uitgegeven in 2020 onder de naam Jacob Angeli.

Hij volgde in 2005 een opleiding bij de US Navy en verliet deze alweer in 2007 nadat hij weigerde gevaccineerd te worden tegen antrax. Hij nam vanaf begin 2020 in zijn gehoornde outfit, die hij een sjamaanpak noemt, deel aan protestdemonstraties om de QAnon complottheorieën te verspreiden.

QAnon

QAnon is een extreemrechtse complottheorie (zie bv Nienke Schipper, ‘In QAnon komen alle complottheorieën samen‘, Trouw, 3 november 2020). Er zou een Amerikaanse ‘Deep State’ zijn die zich tegen Donald Trump en zijn aanhangers richt en die omver moet worden geworpen.

Het pseudoniem Q wordt op verschillende internet fora gebruik door een individu of een groep van individuen die als eerste in 2017 opdook onder de naam Q Clearance Patriot, toen de mysterieuze ‘Q’ zijn eerste aanwijzing plaatste op het Amerikaanse extreemrechtse internetforum ‘4Chan’. De gebruikersnaam suggereerde dat de anonieme auteur(groep) een zogenaamde Q-status had, een toestemming afgegeven door het Amerikaanse Ministerie voor Energie, die is vereist voor het verkrijgen van toegang tot geheime informatie over nucleaire wapens en materialen (Randall Colburn, There’s a new, insane conspiracy theory tearing up 4chan. AV Club, December 19, 2017).

Volgens eerdergenoemde Nienke Schipper komt in QAnon alles samen, als een paraplu waaronder alle andere bestaande complotten aan elkaar geknoopt worden. QAnon staat voor Q en Anonymous (Q en Anoniem), de deelnemers maken zich niet bekend om daarmee de tentakels van de ‘Deep State’ te ontwijken. De ‘Deep State’ is verwant met wat Trump bij zijn eerste verkiezingscampagne het ‘moeras van Washington’ noemde, het bestaande establishment van links-georiënteerde rijken en media-magnaten. Mensen die de beweging aanhangen noemen zich Q-Anons en geloven dat alle bekende complottheorieën, van de moord op JFK tot de verspreiding van het coronavirus via 5G-straling, onderdeel uitmaken van een enorm pakket aan leugens die de mensheid al eeuwen krijgt voorgeschoteld door ‘de cabal’, een kwaadaardige liberale elite (zie bijvoorbeeld https://www.ellaster.nl/2020/03/26/wie-is-de-cabal-herziene-versie/). De cabal bestaat onder meer uit pedofiele Satan-aanbidders die de ‘Deep State’ besturen, een parallelle werkelijkheid waar de ‘Sheeple’, het gewone volk, geen weet van heeft. Ze runnen een internationaal pedofielennetwerk waar kinderen worden misbruikt. Maar, zo geloven ze ook, het einde is in zicht. Binnenkort begint ‘De Storm’ en zullen alle leugens uitkomen. Daarna volgt ‘De Grote Ontwaking’ en zullen ook de Sheeple wakker worden. Een sleutelrol werd hierbij weggelegd voor president Trump, die als de grote Messias wordt gezien. Toen Trump opriep om het Capitol Building te bestormen, viel dat daarom in vruchtbare aarde bij deze achterban.

Regelmatig plaatst Q boodschappen op bulletinboards en internetfora die de Q-Anons ‘kruimels’ of ‘Q-drops’ noemen. Dat zijn kleine brokjes cryptische informatie, meestal in de vorm van vragen als ‘Hoe worden de mensen geïnformeerd?’ of hints als ‘Disney is een afleiding’. De bedoeling is dat ze de kruimels volgen en zelf ‘de punten met elkaar verbinden’. Omdat Q-Anons de traditionele media verwerpen, komen ze als vanzelf uit bij schimmige websites met complotten en desinformatie, zoals het controversiële en anonieme 8Kun waar ook neonazi’s regelmatig te vinden zijn. Socioloog Jaron Harambam zegt in het Trouw artikel van 23 november 2020, dat in de gevraagde eigen speurzin ook een deel van de aantrekkingskracht van QAnon ligt. Hij ziet een reële voedingsbodem voor het idee van kindermisbruik en corruptie onder elites, refererend aan het wijdverspreide misbruik in de katholieke kerk en de Jeffrey Epstein-affaire. QAnon vervult een behoefte om zich te verzetten tegen een corrupt systeem. De mensen die zich nu afwenden van de samenleving vinden elkaar wel via sociale media in een beweging als QAnon.

Jake Angeli

Angeli had tot aan de bestorming van het Capitol Building geen strafblad bij de politie in Arizona. Hij beweerde tijdens zijn verhoor door de FBI met een groep ‘patriots’ uit Arizona op 6 januari 2021 naar Washington te zijn gekomen in antwoord op de oproep van Donald Trump aan alle patriots om zich in Washington te verzamelen. Bij het Capitol Building kon hij naar zijn zeggen door een open deur zo naar binnen lopen.  

Moeten we deze Jake Angeli nu wegens zijn uitdossing zien als de verpersoonlijking van het kwaad? Uit het voorgaande blijkt niet dat hij als een leidende figuur optreedt. Hij woont sinds zijn ontslag uit het leger bij zijn moeder en verdient de kost met acteerwerk en het inspreken van voice-overs. Door zijn acteertalent en zijn vermogen om op te vallen met zijn sjamaan uitdossingen heeft hij de aandacht van camera’s op zich weten te vestigen. Zijn leidraad tot handelen waren de hints van Q en de oproepen van Donald Trump. Je vraagt je af of Q niet ook een vondst is van Donald Trump of dat de uitingen van Q Trump zijn overkomen waarop hij vrolijk is mee gaan liften toen deze zo’n succes bleken te hebben.

Ik houd het erop dat Jake Angeli een makkelijke beïnvloedbare acteur is die onbewuste het beest met de twee hoorns uitbeeldt op de heilige grond van de Amerikaanse republiek.

Maar de setting van de heilige Washington Mall met zijn belofte voor de toekomst, de bestorming van het Capitol Building, en de geheimzinnige Q die zich niet blootgeeft maar veel volgers heeft in de VS en ook in Europa en Nederland, levert een unheimische schaduw op. Deze zou ons wakker moeten schudden en alert moeten maken voor wat in onze samenleving leeft en door de leidende instellingen zoals overheden, media en grote bedrijven te veel wordt veronachtzaamd.

Het was tenslotte de zesde dag van het jaar waarop dit alles zich manifesteerde, een dag van de beslissende ontknoping.   

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.