Enige symbolen van de zesde straal: de rol van de beslissing bij sikkel, wijnpers en het Levensboek

7 maart 2022 | Apocalypse in discussie, Blog, Uitleg stralen in spiraal | 0 Reacties

Kees Zoeteman

Sikkel en wijnpers zijn symbolen die duiden op het nemen van een beslissing en het beland zijn op een onomkeerbaar pad. Wat de sikkel heeft afgesneden kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor een druif die is uitgeperst. Zij passen goed bij de reeks gebeurtenissen die zich op de zesde straal van de Apocalypse spiraal afspelen omdat die eveneens een onherroepelijk karakter vertonen.

Bij gebeurtenissen op eerdere stralen zijn de gevolgen nog van een aard die door lering tot bijstelling kunnen leiden. Bij de zesde straal ballen de gebeurtenissen zich samen tot een ontknoping in een onherroepelijke beslissing in de tijd. En hoe dichter de spiraal bij het centrum komt, hoe meer vergaand deze beslissing is. In de Blog ‘Organisaties leiden vanuit de Apocalypse’ van 21 maart 2019, zijn de zeven ontwikkelingsstappen, en de plaats van de zesde stap daarbij, voor organisaties uiteengezet. Hierbij is  gebruik gemaakt van onderstaande figuur die de plaats van de beslissende stap duidelijk markeert.

Bij de beslissing gaat het erom of angst en het zich onderdrukt voelen de overhand nemen, dan wel of het eigen Zelf moedig de sprong in het diepe waagt en met onderscheidingsvermogen kiest voor handelen vanuit waarheid en broederliefde. De gemeente Filadelfia is van deze keus het symbool.

In stappen naar de ultieme beslissing

In de blog over de stralen in de spiraal van 20 april 2019 (https://www.project-apocalypse.nl/uitleg-tekstfragementen-fragment-1/blog-uitleg-stralen-in-spiraal-1-de-schat-verborgen-in-de-7-stralen-van-de-apocalypse-spiraal/) is al kort bij de zesde straal stilgestaan. Duidelijk werd dat de zesde straal een straal is van uiteindelijke catharsis voor de mensenziel en waar de gereinigde mens één wordt met de universele mensheid, de Christus. We zullen hier wat uitgebreider op het beslissingsaspect van de zesde straal ingaan.

In de zesde brief, die gericht is aan de gemeente Filadelfia (fragment 9), klinkt de komende beslissing in de aankondiging van het uur van de verzoeking: Omdat je bewaarde mijn vermanend woord, geduldig te zijn net als ik, zo zal ook ik jou bewaren voor het uur van de verzoeking, dat op zal komen over de hele wereld, om te verzoeken, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig! Houdt wat je hebt, opdat niemand je kroon neemt. De beslissing wordt hier uitgelokt door een verzoeking. Door de verzoeking om ons geduld te verliezen en het hoogste in ons onderschikt te maken aan dwang van regels en verlangens, kunnen we verleid worden een beslissing te nemen waardoor we onze kroon verliezen.

Bijgaande tabel geeft een overzicht van de achtereenvolgens langs de zesde straal plaatsvindende beslissingen, die, van buiten naar binnen gaand, beginnen met de verzoeking.

Tabel. De plaatsen op de zesde straal, de vorm van de beslissing en de aard van de te maken keus

Plaats in spiraalFragmentVorm van beslissingAard van de keus
Zesde brief aan Filadelfia9Blootstellen aan verzoekingBroederliefde of zelfliefde
Zesde zegel18Dag van de toorn van God is gekomenHet fysieke lichaam loslaten of willen behouden
Zesde bazuin29Tijd houdt op te bestaanGeestelijke of materiële ontwikkeling verwachten
Zesde visioen38Sikkel haalt druivenoogst binnen voor wijnpersDe balans van de eerdere keuzes van het Ik wordt opgemaakt
Zesde toornschaal46Afgescheiden worden van drie demonische geestenDe werking van drie demonische geesten wordt afgescheiden of ermee verbonden blijven
Zesde grote visioen54Doden geoordeeld naar de boekenIs je eeuwige naam opgetekend in het Levensboek of beland je in de vuurzee?
Centrum spiraal56Binnen treden in Nieuwe JeruzalemMag je binnentreden in Nieuwe Jeruzalem of komt er later herkansing vanuit ‘de trawant van Jupiter’?

Als het zesde zegel geopend wordt, komt het moment van beslissing nog explicieter dan bij de zesde brief naar voren (fragment 18) in de vorm van natuurrampen. Op aarde heerst een grote aardbeving en de hemel wijkt terug. De grote dag van de toorn van God is gekomen: En ik zag, en het opende zegel zes, en een grote aardbeving geschiedde, en de zon werd zwart als een rouwgewaad van haar, en de volle maan werd bloedrood, en de sterren van de hemel vielen op aarde, zoals een vijgenboom zijn vruchten afwerpt als hij door een sterke wind geschud wordt, en de hemel week terug, als een boek dat opgerold wordt… Val over ons, en verberg ons voor het aangezicht van degene, die zit op de troon, en van de toorn van het Lam. Want gekomen is de grote dag van hun toorn en wie kan daarbij stand houden? Nu wordt de beslissing overal om ons heen zichtbaar, de zon verduistert, de sterren vallen op de aarde, het boek van de hemel wordt opgerold. De dag van de toorn van God is gekomen, waarbij het stoffelijke universum tot een einde komt, of we dat willen of niet, en alleen de geestelijke evolutie biedt nog perspectief.

Bij het blazen op de zesde bazuin (fragment 29) houdt de tijd op te bestaan, en daarmee komt ook het moment dat alle ontwikkeling stopt en de balans van de afgelopen tijd zal worden opgemaakt: En de engel, die ik staan zag op de zee, en op de aarde, hief zijn hand, de rechter, op naar de hemel en hij zweerde bij degene, die leeft van eonen tot eonen, die geschapen heeft de hemel en wat daarin is, en de aarde en wat daarin is, en de zee en wat daarin is: Tijd zal er niet meer zijn. Er is geen tijd meer. Dat betekent dat er geen groei meer is, waarbij oude beslissingen kunnen worden goed gemaakt, nieuwe vaardigheden kunnen worden geleerd, herkansingen kunnen worden benut. De maat is vol. Uitwijken is niet meer mogelijk. Althans niet in deze tot afronding komende ontwikkelingscyclus. Pas in een nieuwe tijdronde en onder andere omstandigheden komen er nog nieuwe kansen.    

Nog meer naar het centrum van de spiraal gaand, krijgt de beslissing in het zesde visioen (fragment 38), de vorm van het binnenhalen van de oogst van de aarde en van de druiven waarvan de bessen met de wijnpers worden uitgeperst: En een andere engel trad naar voren vanuit het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een geweldige stem tot degene, die de scherpe sikkel had: Zendt uit je scherpe sikkel en haal binnen de druiven van de wijnstok van de aarde. Want rijp geworden zijn de bessen. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte de wijnstok van de aarde, en wierp die in de wijnpers van de goddelijke wilskracht, de grote. En de wijnpers werd getreden, buiten voor de stad. Daar stroomde het bloed uit de wijnpers tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadiën ver. Het bloed is dat wat naar buiten geperst wordt op het moment van de beslissing en het toont het resultaat van wat de mensheidsontwikkeling op aarde heeft voortgebracht. Het bloed is de drager van het Ik van de mens. Hoe heeft dit Ik aan de omgeving en aan zichzelf gewerkt?

Bij het uitgieten van de zesde toornschaal (fragment 46) vindt de beslissing op een nog hoger bewustzijnsniveau plaats. De rivier de Eufraat, beeld van de astrale wereld, droogt uit en de versmelting van de aarde en de zon wordt voorbereid. Maar alvorens die kan plaatsvinden moet de aarde gereinigd worden van onreine geesten en voor deze geesten is nu het beslissende moment van het inperken van hun invloed gekomen: En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat; en het droogde zijn water uit, opdat bereid zou worden de weg van de koningen, van de opgang van de zon. En ik zag uit de muil van de draak, en uit de muil van het beest, en uit de muil van de valse profeet, drie onreine geesten uittreden, lijkend op kikvorsen, demonische geesten, die tekenen doen; en zij gaan uit tot de koningen van de gehele wereldkring, om die te verzamelen tot de strijd op de grote dag van God, de Albeheerser. Hier neemt de beslissing de vorm aan van de afscheiding van de onreine geesten die niet mee kunnen in de opwaartse beweging, evenmin als de koningen die door hen bezeten zijn.

Daarna (fragment 54) voert de zesde straal ons voor de troon van God waar de ultieme beslissing valt, alle doden worden geoordeeld op basis van wat in de boeken over hen is opgetekend: En ik zag de doden, de kleine en de grote, opgesteld voor de troon en boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, welk is het Levensboek, en geoordeeld werden de doden; en de doden werden geoordeeld naar wat er geschreven was in de boeken volgens hun werken.

In het vervolg zal, tegen de beslissingsachtergrond van de zesde straal, in het bijzonder worden ingegaan op de rol van de sikkel die de druiven afsnijdt en de wijnpers, zoals beschreven in het fragment dat het midden uitmaakt van de zesde straal.

Sikkel

In de Apocalypse komen we verschillende snijdende werktuigen tegen, zoals het zwaard en de sikkel. De sikkel is een zeer oud landbouwwerktuig dat werd gebruikt om gras en graan mee af te snijden. Later werd hieruit de zeis ontwikkeld, die de noodzaak om te bukken onderving. Met het zwaard wordt gestoken en gehakt. Het staat voor de punt en de lijn. De sikkel is er om te snijden en is gevormd uit twee cirkels. Snijden is beslissen, het tot een einde brengen van een bestaand ontwikkelingsproces. Het staat voor een andere ingreep dan snoeien, dat immers beoogt om een toekomstige ontwikkeling in gewenste banen te leiden.

De cirkel waarnaar de sikkel verwijst, duidt tevens op het doorlopen van een kringloop waarbij de sikkel de laatste fase van het oogsten voltrekt. Door de vorm van de halve maan worden de aren samengebundeld. Met enige fantasie zie je de sikkel al ronddraaiend door een graanveld en een wijngaard gaan en het apocalyptische beeld ‘werp je sikkel op de aarde’ doet hier ook aan denken. Met de rondgaande sikkel voltrekt zich de beslissing.

De betekenis van de druif

Naast het graan wordt ook de druif geoogst. Het graan staat voor het werk dat de mens aan de aarde heeft verricht, maar de druif gaat over de mens zelf. Het druivensap symboliseert het bloed van de mens, het meest innerlijke van de mens. Het bloed is immers de drager van zijn Ik. De bessen van de druiven zijn rijp geworden. Meer tijd zou de kwaliteit van de druiven geen goed meer doen. Net als het bloed is het sap van de druif symbool voor de essentie van de mens, het leven dragende beginsel in de mens, zijn Ik.

Wijnpers

Wanneer het om het oogsten van het Ik van de mens gaat, moet de vraag beantwoord worden of het individuele ik zich kan voegen in het Zelf van de Christus, het collectieve Zelf van de mensheid, in het Manas, en later in het Buddhi en Atman. De plek waar dit voorbereid wordt, is de wijnpers, waar het binnenste van de afgesneden druiventrossen naar buiten wordt geperst en alle sap van de individuele druiven samenvloeit tot een overvloedige oogst, 1600 stadiën ver en qua hoogte reikend tot aan de tomen van de paarden. Kan nog pregnanter worden duidelijk gemaakt dat het om het oogsten van het ik van de mens gaat? De wijnpers drukt de wil van de Vader uit. De wijnpers laat zien wat geestelijk gesproken waardig is om te behouden in het ik van de mens. De beslissing over de toekomst van de mens valt met het oordeel over de kwaliteit van zijn ik, over het ware, goede en schone dat de mens met zijn ik voortbrengt. 

Maar de wijnpers zelf is nog niet de instantie waar dit oordeel tot stand komt, het is de voorbereiding op het komen tot een oordeel. Het oordeel komt tot stand aan de hand van wat over de daden van de mens is opgetekend in de boeken.

De sikkel in de Bamberg Apocalypse

Het Levensboek

Eerst worden de demonische geesten die de mens op de proef hebben gesteld tevoorschijn geroepen en afgescheiden. Zij kunnen zich alleen nog ophouden bij de koningen die zich aan hen hebben gewijd, maar niet meer bij de mens die zijn astrale lichaam heeft gereinigd. Vervolgens komt tevoorschijn wat in het Ik van de mens is teweeg gebracht. Daarvan is volgens de Apocalypse een afdruk aanwezig in ‘de boeken’, de Akasha kroniek, het geheel van de morele keuzes die de mens heeft gemaakt door de levens heen. Naast deze verslaglegging van de belangrijke ‘werken’ van de mensen is er één boek dat maatgevend is voor de laatste beslissing bij het oordeel: dat is het Levensboek. De vraag waar alles om draait is of de eeuwige naam van de mens in dit Levensboek staat. In dit Levensboek staan degenen die zich tijdens hun aardse incarnatie met de Christus hebben verbonden en daarmee de opstanding uit de dood deelachtig zijn geworden. Wie niet in het Levensboek staan opgetekend zullen in de vuurzee geworpen worden, de geestelijke dood smaken en het nieuwe Jeruzalem niet kunnen betreden (GA104a, p.85). Toch zullen er nog nieuwe mogelijkheden komen voor deze achtergebleven zielen op de zogenaamde Trawant van de Jupiter aarde om zich aan te sluiten bij de vergeestelijkende aarde. Pas bij het einde van de Venus aarde zal de allerlaatste beslissing vallen, de niet meer veranderbare beslissing (GA 104, p.249). En, zoals Bastiaan Baan in zijn interview van 16 januari 2022 aangaf, is de vergeestelijking niet alleen een kwestie van eigen verdienste, maar is het een geschenk van de etherische Christus.

Met fragment 56 komen we aan in het centrum van de spiraal waar degenen die ingaan door de poorten van het nieuwe Jeruzalem zalig gesproken worden.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.